Tämän linkin kautta  voit hakea Lappeenranta Pride ry:n jäseneksi: https://forms.gle/QeuhpotxHrfyWTns6

Alta löydät yhdistyksemme säännöt sekä rekisteriselosteen.

Lappeenranta Pride ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lappeenranta Pride ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia Lappeenrannassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: järjestää vuosittaisen Pride-tapahtuman, toimia yhteistyössä muiden yhdistysten, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa sekä järjestää kokouksia ja muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

3 § Hallitus

 Yhdistyksen hallitus hallinnoi yhdistyksen suhteita ja toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja 0-6 muuta jäsentä. Vaalit käydään yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten kausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa vuosikokouksesta. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, sihteerin ja toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan sekä muiden toimihenkilöiden tulee olla Suomessa asuvia henkilöitä. Jos puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista joutuu eroamaan tai hänet erotetaan, hänelle kuuluvat vastuut jaetaan hallituksen jäsenten kesken, kunnes hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet. Yhdistyksen kokous valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu kokoukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta, kun kokous on heidän mielestään tarpeellinen tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii kokousta. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, silloin kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Päätösvaltaisuus ei edellytä että paikalla olisi tietty määrä jäseniä. Asioista päätetään äänestämällä ja enemmistön äänet ratkaisevat. Jos äänestystulos on tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat jokainen yksin. 

4 § Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö tai muu yhdistys, joka haluaa edistää Lappeenranta Pride ry:n tarkoituksen toteutumista sekä sitoutua yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti tai lomakkeella internetissä. Hallitus hyväksyy tai hylkää hakemukset kokouksessa. Yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti tai lomakkeella internetissä. Kannatusjäsenyyttä voivat hakea kaikki olemassa olevat yksityishenkilöt, yhdistykset sekä säätiöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista sekä sitoutua yhdistyksen sääntöihin. Kannatusjäsenillä ei ole oikeutta äänestää yhdistyksen kokouksissa. 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai puheenjohtajalle. Yhdistyksestä voi erota myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen kokous voi halutessaan erottaa yhdistyksen jäsenen, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua neljän kuukauden kuluessa jäsenhakemuksen jättämisestä, tai jäsen on vahingoittanut yhdistyksen toimia omalla toiminnallaan tai jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusta vastaan.

6 § Jäsenmaksu 

Jäsenmaksun suuruus jäsenille ja kannatusjäsenille päätetään vuosikokouksessa. 

7 § Tilikausi ja tilien tarkastus

 Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös ja sen liitteet sekä hallituksen selvitys on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle heidän kirjoitettu selvityksensä vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. 

8 § Kokoukset

 Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä kerran vuodessa, tammikuun ja helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous tulee järjestää, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus näkee sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaativat sitä, jotta voidaan käsitellä heidän ilmoittamaansa asiaa. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni kokouksissa. Kannatusjäsenet saavat osallistua ja puhua kokouksissa. Kokouksessa tehty päätös tulee perustua mielipiteeseen, jota kannattavat yli puolet äänestäneistä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, pois lukien suljetut vaalit. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan hallitus sääntöjen mukaisesti, valitaan toiminnantarkastajat sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. 

9 § Kokouksen koolle kutsuminen 

Yhdistyksen hallituksen tulee kutsua kokous koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä jäsenille kirjeen, sähköpostin, tekstiviestin tai Whatsapp- viestin tai ilmoittamalla yhdistyksen internetsivuilla asiasta. 

10 § Vuosikokouksen esityslista 

Yhdistyksen hallitus kokoaa vuosikokouksen esityslistan, joka määrittelee vuosikokouksen. Jos jäsenet haluavat tietyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, heidän tulee jättää asiaa koskeva aloite hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta hallitus ehtii valmistella vastineen. Vuosikokouksessa käsitellään vuosiraportti sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Vuosikokouksessa hyväksytään budjetti sekä budjettisuunnitelma. Vuosikokouksessa päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

 11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jossa äänestetään sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös on hyväksytty, kun kolme neljäsosaa (¾) on äänestänyt sen puolesta. Sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta liittyvästä äänestyksestä tulee mainita kokouskutsussa. Jos yhdistys päätetään purkaa tai se tulee lakkautetuksi, jäljelle jääneet varat lahjoitetaan Saimaan Seta ry:lle

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Lappeenranta Pride ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä Nimi: Lappeenranta Pride ry Verkkosivut: https://lappeenrantapride-fi.webnode.fi/ Sähköposti: lappeenrantapride@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi: Christina Nenonen Sähköposti: lappeenrantapride@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) Lisätiedot (lehtitilaustiedot, tms.)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Lappeenranta Pride ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita